วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 23:45 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้

ความเป็นมา

       ลุ่มน้ำตาปี มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 12,224.53 ตร.กม. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ โดยมีทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทิศด้านตะวันตกและทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวง สำหรับสภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำตาปี แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนและลำน้ำสาขาต่างๆ เกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำลงมามาก จนลำน้ำสายหลักไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งที่กีดขวางเส้นทางน้ำ และอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ราบลุ่ม เกิดในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และแม่น้ำสายหลักตื้นเขิน มีความสามารถระบายน้ำไม่เพียงพอ

       จากสภาพการเกิดอุทกภัยดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตาปี เพื่อทำการตรวจวัดสภาพน้ำฝน และน้ำท่า ณ เวลาจริง ให้สามารถติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบหลักของระบบ
1) สถานีหลัก (Master Station) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องควบคุมระบบโทรมาตร (Control Room) ตั้งอยู่ที่อาคารควบคุมกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
2) สถานีหลักย่อย (Sub-Master Station) ทำหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวัง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
  • โครงการชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  • สำนักชลประทานที่ 15 จ.นครศรีธรรมราช
3) สถานีสนาม (Remote Station) จำนวน 21 สถานี ประกอบด้วย สถานีวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 8 สถานี สถานีวัดปริมาณน้ำฝนและวัดระดับน้ำท่า จำนวนประมาณ 13 สถานี ใน ปี 2556 กรมชลประทานได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบโทรมาตรของโครงการโทรมาตรลุ่มน้ำตาปี ให้จัดเก็บและแสดงผลแบบเวลาจริง พร้อมทั้งจัดหาโปรแกรม และพัฒนาระบบพยากรณ์และระบบ Website ขึ้นใหม่ โดยปฏิบัติการ ณ ศูนย์โทรมาตร กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ


รายชื่อสถานีและอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่สถานีโทรมาตรในลุ่มน้ำตาปี
ลำดับที่ สถานีโทรมาตร แม่น้ำ ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัด อุปกรณ์ตรวจวัด
รหัส ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตะวันออก เหนือ ระดับน้ำ ฝน
สถานีศุนย์ควบคุม
1 MS สถานีหลักสามเสน - ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 663,840 1,524,614 - -
2 SMS1 โครงการชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี 539,944 1,009,205 - -
3 SMS2 สำนักชลประทานที่ 15 - นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 630,369 922,478 - -
สถานีตรวจวัดอุทกวิทยาทางไกลแบบอัตโนมัติ
1 TTP01 บ้านต้นโพธิ์ (X.195) แม่น้ำตาปี นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 556,221 940,546 / /
2 TTP02 ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง - ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 562,563 925,682 /
3 TTP03 บ้านวังตลับ แม่น้ำตาปี ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 538,118 928,324 / /
4 TTP04 ที่ว่าการอำเภอลำทับ - ลำทับ ลำทับ กระบี่ 532,135 892,376 /
5 TTP05 บ้านบางรูป (X.198) คลองสินปุน บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 527,553 930,161 / /
6 TTP06 วัดสองแพรก - ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 507,141 925,087 /
7 TTP07 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ - บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 497,603 952,974 /
8 TTP08 บ้านไทรขึง คลองอิปัน ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 515,688 945,286 / /
9 TTP09 บ้านย่านดินแดง (X.37A) แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี 527,917 947,486 / /
10 TTP10 ฝายคลองเทวดา - บ้างส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 544,852 953,895 /
11 TTP11 บ้านนาสาร (X.81) คลองฉวาง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 540,411 973,603 / /
12 TTP12 บ้านเคียนซา (X.217) แม่น้ำตาปี เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 521,840 977,994 / /
13 TTP13 บ้านต้นสะท้อน คลองลำพูน ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 542,021 980,664 / /
14 TTP14 โรงเรียนบ้านบางสาน - พนม พนม สุราษฎร์ธานี 477,196 971,379 /
15 TTP15 ที่ทำการอบต.คลองศก - คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 462,767 982,761 /
16 TTP16 วัดตาขุน (X.38A) แม่น้ำพุมดวง เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 487,503 985,504 / /
17 TTP17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา - ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 490,904 1,021,459 /
18 TTP18 บ้านโพธิ์น้อย คลองยัน น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 495,294 1,010,003 / /
19 TTP19 วัดจันทร์ประดิษฐาราม แม่น้ำพุมดวง บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 510,238 1,001,645 / /
20 TTP20 บ้านท่าขนอน (X.36) แม่น้ำพุมดวง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 496,663 998,022 / /
21 TTP21 สวนสาธารณะเกาะลำพู แม่น้ำตาปี บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 534,576 1,010,102 / /
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9