วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 00:39 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้

- รายงานแผนการปฏิบัติงาน  
- รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)  
- รายงานผลการศึกษาเพื่อวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย  
- รายงานผลการศึกษาเพื่อวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรฯ (ส่วนเพิ่มเติมแก้ไข)  
- รายงานผลการสำรวจจัดทำแผนที่เพื่อการประยุกต์ใช้งาน  
- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบพยากรณ์และบริหารจัดการน้ำท่วม  
- รายงานจัดหาติดตั้งแบบจำลอง การเชื่อมโยงและทดสอบกับระบบโทรมาตร 5 มีค 56
- รายงานจัดหาติดตั้งแบบจำลอง การเชื่อมโยงและทดสอบกับระบบโทรมาตร 8 พย 56
- รายงานผลการสำรวจจัดทำรูปตัดลำน้ำ  
- รายงานการสำรวจจัดทำโค้งสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและอัตราการไหล (Rating Curve)  
- รายงานการจัดหา ติดตั้งและพัฒนาระบบโทรมาตรและระบบพยากรณ์น้ำ (System Commissioning Report) 5 มีค 56
- รายงานการจัดหา ติดตั้งและพัฒนาระบบโทรมาตรและระบบพยากรณ์น้ำ (System Commissioning Report) 8 พย 56

*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9